Home » Voorwaarden, Verzending & Retour

Voorwaarden, Verzending & Retour


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


I. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen geschieden door Materni Bvba., Ring-West 29A, B-9400 Ninove, BTW nummer BE 0502 583 031.
 2. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Indien tussentijds het Btw-tarief door de overheid wordt veranderd zullen wij de tarieven van de BTW daarop aanpassen.
 3. In onze websites, mailingen en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.
 5. Onze aanbiedingen op onze websites zijn gericht op de Nationale en Internationale markt.


II. BESTELLEN

 1. U kunt bij ons bestellen op een van onze websites, per e-mail, telefoon, brief en fax. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
 2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
 3. Elke bestelling waarvoor geen specifieke betalingswijze is aangeduid, wordt een betalingstermijn aangehouden van maximaal 30 dagen.


III. LEVERING & TRANSPORT

 1. De wijze van vervoer wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering vindt plaats via onze gespecialiseerde transportfirma binnen 14 dagen, doch steeds uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling en betaling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres. Uw kunt uw bestelling ook in ons magazijn en winkel afhalen. Ninove, Ring-West 29A.
 2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan bij een telefonische bestelling door de consulente op de hoogte gebracht. Bij een schriftelijke bestelling wordt u daarvan op de hoogte gesteld per mail. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. Als door omstandigheden, buiten onze wil, artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
 3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel steeds kosteloos terugsturen.
 4. Voor iedere bestelling onder de 40 Euro wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht. Deze bijdrage in verzend- en administratiekosten is afhankelijk van de aard en het gewicht van het te leveren artikel en wordt vooraf op onze website medegedeeld. Bij levering bij op uw adres houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.
 5. Indien wij één bestelling in meerdere deelleveringen bij u bezorgen, worden voor de vervolglevering(en) slechts de helft van de verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
 6. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, bel dan onze klantenservice; 0032 (0) 54 25 06 52 of meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.
 7. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdig) leveren.
 8. Artikelen worden door ons geleverd in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang.


IV. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN

 1. U beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden. De eventuele kosten voor herstel dan wel om de artikelen weer in nieuwe staat te brengen, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht.
 2. Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd - voorzien van alle meegeleverde toebehoren- en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen. Echter dit geldt niet voor zakelijke bestellingen. Zakelijke cliënten kunnen de factuur betwisten binnen 48 uur na ontvangst. Vóór het terugsturen dient u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Terugzending geschiedt voor uw rekening en risico. Het betaalde bedrag van de teruggestuurde producten (mits onbeschadigd en ongebruikt) en de verzendkosten van de levering aan u, worden dan geheel aan u terugbetaald.
 3. Indien u niet meer zou beschikken over de originele verpakking waarin wij u de artikelen hebben toegezonden (met inbegrip van beschermende delen, zoals luchtkussens, schuimplaten en dergelijke meer) dient u ons dit vóór u de artikelen aan ons terugstuurt, schriftelijk te melden. De kosten voor ontbrekende verpakkingen dan wel beschadigingen die daar aan te wijten zijn, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht. Het is uiteraard niet toegestaan stickers of iets dergelijks op de originele verpakking van de producten te plakken en/of te schrijven op de producten, dan wel op enige andere wijze de verpakking onverkoopbaar te maken.
 4. Voor bepaalde artikelen geldt geen bedenktermijn. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld - worden niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor de navolgende producten:
  1. producten tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties;
  2. producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  3. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  4. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten. waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
  5. artikelen van hygiënische aard of die omwille van hygiënische redenen verpakt waren en die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd.
 5. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden.
 6. De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.


V. BETALEN

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. U kunt enkel betalen bij uw bestelling.
 2. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd van 1 % per maand, alsmede € 12.50 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum € 49,50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belopen van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.
 4. Indien u bedragen voor artikelen vooruitbetaald heeft, garanderen wij u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.
 5. De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen 1 maand na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
 6. Bij betaling met kredietkaart gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met Materni Bvba.
 7. Bij betaling via PayPal gaat de eindgebruiker automatisch een akkoord aan met Materni Bvba.


VI. PRIVACY

 1. Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
 2. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.VII. DIVERSEN

 1. Als u recht heeft op een gratis cadeau zonder aankoopverplichting, blijft dit hoe dan ook uw eigendom, ook als u besluit uw bestelling terug te sturen. De leveringstermijn van cadeaus bedraagt maximaal twee maanden na uw bestelling, of -indien u niet bestelt- na de afsluitdatum van de actie. Als een cadeau onverhoopt niet meer kan geleverd worden, dan ontvangt u een soortgelijk cadeau van minstens gelijke waarde.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort, indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
 3. In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 4. De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen en andere bestanddelen van Materni zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Materni toe.
 5. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Materni, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.
 6. Alle geleverde producten blijven eigendom van Materni tot dat het gehele aankoopbedrag is voldaan.
 7.  Wordt ook in ziekenhuizen gebruikt

Uniek: speen en ring vormen 1 geheel

Debietstand is zichtbaar én voelbaar

100% veilige betaling en verzending

Design by Crivex | Powered by Lightspeed